top of page
22.jpg

 

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ" с ЕИК/ПИК 205661107 е основана на 15 Май 2019 година с правна форма Сдружение. Регистрирана по ЗЮЛНЦ. Седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, Георги Шагунов, 32, вх. 2, ет. 1.

 

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ виж

Решение за учредяване на ЮЛНЦ виж

 

ИСТОРИЯ НА УЧРЕДЯВАНЕ


   Идеята за създаване на организацията възникна по време на XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА,  МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА която се проведе Октомври 2018 г. във ВМА-БПЛР–Банкя. Там съмишленици се събраха и направиха първите стъпки за учредеване на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ". Сред тях бяха проф. Христо Бозов, Красен Парушев науч. вз., арх.Ралица Герганова, д-р Красимир Попов и др.  

 Първото редовно събрание е обявено и публикувано Държавен вестник, брой 62 от 6.VIII. 2019г. При следния текст: „Управителят на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по хипербарна оксигенация“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.09.2019 г. В 13 ч. в Бургас, хотел „Авеню“, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Промяна на начина и органа на управление на сдружението;

2. Избор и назначаване на управителен съвет, състоящ се от трима членове на сдружението, с мандат от пет години, като членовете на управителния съвет избират помежду си председател;

3. Приемане на нови членове на сдружението;

4. Промяна в реда и начина за свикване на общо събрание;

5. Разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ

bottom of page